Opdateret 18. april kl. 18:00

Klik her for at læse notatet

HJÆLPEPAKKER OPDATERET

Igen har partierne i Folketinget forhandlet om tilpasning af hjælpepakker og resultatet af forhandlingerne er følgende:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation, f.eks. en lille åbning for ikke at skulle modregne underskud i kompensationen og en ændring fra 40% til 35% omsætningsnedgang for at få kompensation.
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad i lukkeperioden. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.
 • Etablering af en midlertidig ”matchfacilitet” (lån) for iværksættere og vækstvirksomheder i Vækstfonden.
 • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

Det forlyder også, at der med stor sandsynlighed vil ske en udvidelse af lønkompensationsordningen med en måned til 8. juli 2020 når parterne har genforhandlet trepartsaftalen.

Kontakt os gerne, hvis der er spørgsmål til ændringerne.

 

Opdateret 10. april kl. 10:00

NYHEDER OM HJÆLPEPAKKER I FORBINDELSE MED CORONA-KRISEN

Vi har opdateret vores nyhedsbrev med de seneste nyheder indenfor statens hjælpepakker:

 • Små og mellemstore virksomheder med omsætning under kr. 50 mio. kan nu indtil 1. april 2021 låne den moms der blev indbetalt 2. marts 2020 og udskydelse af lønsumsafgift 15. april 2020 til 1. april 2021.
 • Kompensationsordning for faste omkostninger er åben for ansøgning. Husk der er krav om revisorerklæring og vi har indsat en vejledning i notatet om hvilket materiale du skal have klar, ligesom der er ændret lidt i beskrivelsen af omkostninger. DESVÆRRE blev det i sidste øjeblik vedtaget, at hvis der har været underskud i seneste årsregnskab skal 25% af underskuddet modregnes i kompensationsgrundlaget. 2018-regnskabet kan ikke anvendes. Der skal anvendes regnskaber med en balancedag efter 28. februar 2019. Er der ikke aflagt regnskab skal der anvendes f.eks. 2019 opstillet efter samme principper som årsregnskabet selvom det endnu ikke er aflagt til Erhvervsstyrelsen. Se beregnings eksempel nedenfor.
 • Vi har kort forklaret, hvorfor det er nødvendigt, at der skal anvendes revisorerklæring ved ansøgning om kompensation for faste udgifter.
 • Vi har indsat et afsnit i notatet om midlertidig kunststøtteordning, der ydes til kunstnere der har nedgang i indkomsten på mere end 30% i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Klik for her at se Beregnings eksempel på kompensation for faste udgifter, kombineret med underskud i seneste regnskab (aflagt før 8. marts 2020).

 

Opdateret 1. april kl. 18:00

SENESTE NYT OM HJÆLPEPAKKER MV.

I de seneste dage er der kommet nyt om hjælpepakker til erhvervsvirksomheder og vi har opdateret vores notat om støtteordninger. Opdateringer er markeret med grønt.

De seneste nyheder er:

  • Fristen for indberetning af kvartalsmoms for 1. kvartal 2020 er rykket fra 2. juni 2020 til 1. september 2020.
  • I lønkompensationsordningen er det nu vedtaget at der kan modtages op til kr. 30.000 pr. hjemsendte ansatte mod kr. 23.000 i første vedtagne lov.
  • I Lønkompensationsordningen har DI og Dansk Erhverv fortolket hjemsendelsen således at der kan ske rotation af de ansatte. Dette er ikke bekræftet endeligt af Erhvervsstyrelsen.
  • Kompensationsordningen for selvstændige (enkeltmandsvirksomheder og mindre selskaber op til 10 ansatte) er nu åben for ansøgning på virk.dk Læs i notatet hvad du skal have ved hånden når du starter din ansøgning. OBS! Det er er ikke afgjort om selvstændige også kan modtage op til kr. 30.000 mod vedtaget kr. 23.000.
  • Der er ikke åbnet for ordningen med kompensation for faste udgifter ved omsætningsnedgang på mere end 40%.
  • Fristerne for indsendelse af årsregnskab pr. 31. december og selvangivelser for 2019 er rykket til 1. september 2020. TT Revision foretager ikke ændringer i arbejdsgangen og forventer, at alle regnskaber og selvangivelser indberettes inden 30. juni 2020 af hensyn til vores kunders og medarbejderes sommerferie.

Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål eller hvis vi skal assistere jer med ansøgning om kompensationer.

 

Opdateret 27. marts 2020 kl. 16.00

Vi har valgt at markere vores ændringer siden sidste udgave med grønt.

I forbindelse med statens hjælpepakker er seneste nyt:

 • Lønkompensationsordningen åbnede for ansøgning i onsdags, 27. marts 2020. Der er ros fra vores side for brugervenligheden, men læs vejledningen igennem først. Vejledningen findes på virksomhedsguiden.dk.
 • Kompensationsordningen for omsætningsnedgang for selvstændige (personligt drevne virksomheder og selskaber med op til 10 ansatte) er endnu ikke åbnet for ansøgning. Aktstykket (122) er blevet fremlagt i folketinget og i øjeblikket pågår spørgsmål til ministeren. Lovforslag og vedtagelse samt åbning for ansøgninger sker i løbet af næste uge.
 • Kompensationsordningen for faste udgifter i forbindelse med omsætningsnedgang er endnu ikke åbnet for ansøgning. Aktstykket (124) er blevet fremlagt i folketinget og i øjeblikket pågår spørgsmål til ministeren. Lovforslag og vedtagelse samt åbning for ansøgninger sker i løbet af næste uge.

God læsning og kontakt endelig din revisor hvis du har spørgsmål eller skriv en mail til ta@ttrevision.dktm@ttrevision.dk eller uk@ttrevision.dk.

 

Opdateret 24. marts 2020 kl. 8:00

Vi har opdateret vores notat om kompensationsordninger i forbindelse med Corona-krisen.

Siden i går er der følgende opdateringer:

 • Loven om lønkompensation er vedtaget i dag L 141
 • Ordningen for kompensation til arrangører er nu åben for ansøgning
 • Garantiordninger fra Vækstfonden for lån i banken er nu åben for ansøgning. Bemærk at der ikke stilles sikkerhed fra virksomheden på disse ordninger.

Kompensationsordninger for omsætningsnedgang og for dækning af faste udgifter er endnu ikke fremsat som lovforslag i folketinget.

 

Opdateret 23. marts 2020 kl. 8.00

Vi har opdateret vores notat om hjælpepakker og kompensationer i forbindelse med Corona-krisen.

Der er flere af lovene, der ikke er vedtaget så vær stadig forsigtig med at træffe beslutninger på baggrund af foreløbige oplysninger.

Vi synes, du skal bruge de nærmeste dage på at få skabt et overblik over situationen. Tag os endelig med i processen, hvis du har brug for det, så vi kan hjælpe dig bedst muligt gennem den aktuelle krise. Du bør overveje/tage stilling til nogle af følgende punkter (absolut ikke udtømmende liste):

 1. Har du overblik over virksomhedens likviditet på kort sigt? Få udarbejdet en likviditetsoversigt over f.eks. de næste 13 uger (2. kvartal 2020).
 2. Har du overblik over hvordan hjælpepakkerne om f.eks. udskudt moms, A-skat, B-skat mv. påvirker din likviditet?
 3. Har du overblik over hjælpepakkerne og hvilke hjælpepakker din virksomhed kan gøre brug af, og hvilken effekt de har?
 4. Hvordan ser dit kommende aktivitetsniveau (omsætning) ud på både kort og lang sigt?
 5. Har du overvejet om du skal have hjælp fra din bank for at have tilstrækkelig likviditet? Tag en drøftelse med din bank og finansieringspartnerne og f.eks. drøft forlængelse af leasingaftale ved at udskyde ydelser, tal med banken om at holde pause med ydelser og drøft de likviditetsordninger som banker og Vækstfonden tilbyder.
 6. Holder du om end endnu mere fokus på dine debitorer således at du nedbringer både pengebinding og risiko for tab på dine debitorer? Ring til overforfaldne debitorer og tag dialogen – det styrker kundeforholdet, du får en personlig dialog om jeres tilgodehavende og dermed en indikation af om der er udfordringer hos din kunde. Få lavet en klar aftale om betaling.
 7. Har du overvejet hvordan du i øvrigt kan nedbringe pengebinding (i f.eks. varelager mv.)?
 8. Har du overblik over hvilke omkostningstilpasninger du evt. kan foretage (f.eks. anmodning om huslejenedsættelse, reduktion af øvrige omkostninger mv.)? Sørg for at sortere ”nice-to-have” omkostninger fra.
 9. Er din løbende økonomirapportering ajour så du hele tiden kan følge virksomhedens aktuelle situation?
 10. Tag drøftelser med alle kreditorer om betaling samt at du også har en god fornemmelse af, at dine leverandører er solide ellers skal du begynde at overveje andre leverandører.
 11. Drøft evt. krisen med dine konkurrenter, det kunne være at I sammen kunne udnytte at komme af med lagrene til jeres fælles kunder eller optimere på ydelserne ved at supplere hinanden.
 12. Har du overskydende likviditet så forsøg at indgå rabataftaler ved at betale dine vigtigste leverandører hurtigere.
 13. Udskyd investeringer, hvis ikke de giver et hurtigt afkast
 14. Tænk over om der skal ske ændringer af din forretningsmodel (”stay/be relevant”) – Prøv at se om din virksomhed kan få glæde af ændret adfærd og identificer de muligheder, der kan opstå i en krise.

 

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...