Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.

Lovforslaget om en sælgerpantebrevsmodel

Det foreslås at indføre en sælgerpantebrevsmodel, hvorefter sælgeren af en erhvervsejendom kan vælge at udskyde beskatningen af hele eller en del af den skattepligtige ejendomsavance. Den avance, der kan udskydes, kan maksimalt udgøre 10 % af ejendommens afståelsessum. Det er en forudsætning, at der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev.

Sælgerpantebrevet skal udstedes med en kursværdi, der svarer til den ejendomsavance, der vælges udskudt, og have en løbetid, der svarer til den periode, som beskatningen vælges fordelt over, dog maksimalt 10 år.

Reglerne gælder ikke ejendomsoverdragelser, hvor køber og sælger er koncernforbundne parter mv., herunder overdragelse fra en aktionær til et selskab, hvor han har bestemmende indflydelse. Ved overdragelse mellem to fysiske personer kan reglerne anvendes, selv om de er interesseforbundne mv.

Eksempel

En ejendom sælges for kontant 10 mio. kr. Den skattepligtige fortjeneste udgør 1 mio. kr. Der er udstedt et sælgerpantebrev med et pålydende på 1,25 mio. kr., som ved opgørelsen af fortjenesten er kursansat til kurs 80, hvilket vil sige en kursværdi på 1,0 mio. kr.  10 % af den kontante afståelsessum udgør 1,0 mio. kr. Konklusionen er derfor, at den fulde beskatning af avancen kan udskydes.

Sælgerpantebrevet afdrages over 10 år med 125.000 kr. årligt.

Efter gældende regler er sælger skattepligtig af kursgevinst ved afdrag på pantebrevet. Disse regler gælder fortsat. Ud af det årlige afdrag på 125.000 kr. skal 20 % (25.000 kr.) beskattes som kursgevinst hos sælger. Endvidere skal sælgeren beskattes af 100.000 kr., nemlig 1/10 af den skattepligtige avance, der blev opgjort ved salget.

Hvilke ejendomme er omfattet?

De foreslåede regler om udskudt beskatning gælder for ejendomme, som blev anvendt erhvervsmæssigt i overdragerens eller dennes samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som anvendes erhvervsmæssigt i erhververens eller dennes samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed i den periode, som beskatningen er valgt fordelt over. Reglerne gælder også, hvor ejeren af ejendommen er et selskab.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...