Corona-krisen har medført stigende likviditetsproblemer hos rigtig mange virksomheder. Derfor kan det for en række virksomheder være vanskeligt at betale sine leverandører for leverede varer og tjenesteydelser. Her er det væsentlig, at den tabslidende leverandør så vidt muligt opnår fradrag for moms af tab på sine debitorer. Manglende betalingsevne hos en kunde er dog ikke i sig selv nok til, at der kan opnås momsfradrag.

Hvornår kan tabet fratrækkes?

Når en momsregistreret leverandør har faktureret en kunde med tillæg af moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke kan betale fakturabeløbet eller kun kan betale en del af fakturabeløbet, kan leverandøren fradrage momsen af tabet, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Tabet vedrører leverede varer og ydelser.
 2. Leverancen af varer og ydelser er momsbelagt.
 3. Momsen er angivet.
 4. Tabet er konstateret.

For så vidt angår betingelse nr. 1 om at tabet skal vedrøre leverede varer og ydelser, skal det fremhæves, at der ikke må ydes kredit ud over det sædvanlige. Hvis en leverandør har ydet sin kunde kredit ud over, hvad der er sædvanligt inden for den pågældende branche eller har fortsat leveringen gennem længere tid, selv om leverandøren burde have indset, at kunden ikke ville være i stand til at betale, kan en konkret vurdering føre til, at tabet ikke anses for at være tab som følge af en momspligtig leverance, men derimod et tab som følge af et gave-/låneforhold. Det er muligt, at corona-krisen kan begrunde lidt længere kredit. Skattestyrelsens holdning til eventuel længere kredit kendes dog ikke.

Betingelse nr. 4 om konstatering af tab forudsætter som udgangspunkt, at leverandøren har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Manglende betalingsevne hos en kunde er ikke i sig selv nok, ligesom manglende betalingsvilje, eksempelvis på grund af uenighed om fejl eller mangler ved de leverede varer og ydelser, er uden betydning. Et tab anses for at være konstateret eller ligestilles hermed, når det optræder under en af disse omstændigheder:

 • Konkurs- og dødsboer.
 • Tvangsakkord (rekonstruktion).
 • Frivillig akkord.
 • Forgæves fogedforretning.
 •  
 • Gældssanering for jordbrugere.
 • Andre tilfælde, f.eks. fordringer under 3.000 kr. samt ukendt eller forsvunden debitor.

For så vidt angår konkursboer, anses et tab for konstateret, når det ved afslutningen af konkursboet dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der kan dog foretages et foreløbigt fradrag for tab på fordringer i konkursboer, før konkursbehandlingen er endelig afsluttet. Det er en forudsætning, at leverandøren er i besiddelse af en erklæring fra boets kurator om, at dividenden ikke forventes at overstige en nærmere angiven procent af fordringen.

Momsfradrag for tab på debitorer i ”andre tilfælde” omfatter også fradrag på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord mv. efter en konkret vurdering, når:

 • fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos leverandøren selv, og fordringerne herefter er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, og
 • leverandøren ved fortsat manglende betaling først efter en individuel vurdering af den enkelte kunde og fordring har vurderet, om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten.

Fradrag for moms af tab på debitorer skal angives i den momsperiode, hvor tabet er konstateret. Momsen af tabet skal ikke angives som indgående moms, men derimod som en reduktion i den udgående moms.

 

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...