SKAT har fra og med indkomståret 2019 ændret selvangivelsen for selskaber. Det er nu betydelig mere omfattende at indberette selvangivelsen, idet den hidtidige bagatelgrænse på kontrollerede transaktioner på kr. 5.000.000 nu er helt bortfaldet. Det betyder nu at forhold som f.eks. en mellemregning på kr. 100 nu skal indberettes på selvangivelsen.

I mere end ti år har selskaber ved indberetningen af selvangivelsen skulle oplyse nærmere om kontrollerede transaktioner. Kontrollerede transaktioner er f.eks. en mellemregning med hovedaktionæren, renter på mellemregningen, huslejeudgift/-indtægt mellem to koncernforbundne selskaber etc. Der har førhen været et særligt skema til disse oplysninger, men de krævede oplysninger er nu en integreret del af den selvangivelse selskaber skal indberette. Helt frem til og med 2018, var der en bagatelgrænse på kr. 5.000.000, hvilket betød at en lang række af de små og mellemstore selskaber i praksis var fritaget for at udfylde de detaljerede felter omkring de kontrollerede transaktioner. Det var således ikke nødvendigt, at der blev anvendt ressourcer på at undersøge, opgøre og specificere oplysningerne til brug for selvangivelsen.

Den hidtidige bagatelgrænse på kr. 5.000.000 er nu ophævet (fra og med indkomstår 2019), hvilket medfører at samtlige detaljerede felter vedrørende de kontrollerede transaktioner skal indberettes på selvangivelsen til SKAT. En manglende indberetning vil medføre, at selvangivelsen ikke er korrekt udarbejdet og selvangivet. Alle virksomheder skal derfor sikre en fuldstændig indberetning af samtlige kontrollerede transaktioner. Hvis dette ikke sker korrekt og rettidigt, vil det kunne udløse bøder.

Indtil 2019 har den hidtidige bagatelgrænse på kr. 5.000.000 medført at mange små selskaber har kunne ”slippe” for de omfattende oplysninger om kontrollerede transaktioner. Disse selskaber ”slipper” ikke fremover og det vil utvivlsomt medføre ekstraarbejde ved udfyldelsen af selvangivelsen i forhold til selvangivelsen for tidligere indkomstår, ligesom det også må forventes at det underliggende afklarings­arbejde omkring transaktionernes omfang vil være tidskrævende. Vi anbefaler derfor, at man allerede inden årets udløb har forberedt sig på de nye krav.

Det må forventes, at vi i TT Revision pålægger et gebyr for indberetning af kontrollerede transaktioner på fakturaen i det omfang vi forestår udfyldelsen og indberetningen af selvangivelsen da både grundlaget for indberetningen og selve indberetningen som nævnt er væsentlig mere tidskrævende end hidtil. Dette ekstra gebyr forventes at udgøre mellem kr. 500 og kr. 1.000.

Kontakt din faste revisor hos TT Revision hvis du har brug for at vide mere, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan de nye regler kommer til at påvirke selvangivelsen.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....