Østre Landsret har afsagt domme om arbejdsudleje kontra entreprisekontrakter. Arbejdsudleje er et lidt misvisende udtryk. Arbejdsindleje er måske mere betegnende, da det skattemæssigt betyder, at en dansk virksomhed henter udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde i Danmark.

Arbejdsudleje kontra entreprisekontrakt

En dansk virksomheds forpligtelser med hensyn til indberetning samt indeholdelse af A-skat mv. afhænger af, om aftalen med den udenlandske virksomhed er en entreprisekontrakt, eller om der blot er tale om leje af udenlandsk arbejdskraft.

Ved indgåelse af en entreprisekontrakt har den danske virksomhed ingen arbejdsgiverforpligtelser overfor de personer, der er ansat i den udenlandske virksomhed.

Ved arbejdsudleje er medarbejderne formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvorfra de modtager deres løn. Selv om disse medarbejdere ikke er ansat i den danske virksomhed, har virksomheden pligt til at indeholde AM-bidrag og A-skat.

En manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat kan blive en dyr fornøjelse for den danske virksomhed, idet virksomheden som oftest vil hæfte for denne skat, selv om hele kontraktsummen er afregnet til den udenlandske virksomhed.

Dommene fra Østre Landsret

Østre Landsret har afsagt fire domme om arbejdsudleje, hvor arbejdet i alle tilfælde foregik i et gartneri. Dommene omhandler følgende arbejdsopgaver:

Okulation af roser
Plantning af rosengrundstammer
Beskæring af roser
Podning af frugttræer.

Da samtlige de nævnte arbejdsopgaver udgør en integreret del af det arbejde, der foregår i et gartneri, skulle landsretten tage stilling til, om arbejdet var tilstrækkeligt udskilt til den udenlandske virksomhed, der skulle udføre arbejdet.

Okulation af roser

Østre Landsret fandt, at okulationsydelsen efter sin art og karakter kan individualiseres og afgrænses fra den øvrige rosenproduktion. Landsretten henviste i den forbindelse til en skønserklæring, der fastslog, at der var tale om en adskilt delproces af rosenproduktionen, der udføres af specialister, og en branchekyndig vil kunne konstatere, om okulationen er udført korrekt.

Herefter foretog landsretten en bedømmelse af, om ydelsen i den konkrete situation også var udskilt, sådan at der ikke var tale om arbejdsudleje.

Østre Landsret fandt, at okulationsydelsen efter en samlet vurdering var tilstrækkeligt udskilt til den udenlandske virksomhed. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at kontrakterne indeholdt bestemmelser om:

-Fast pris for en nærmere defineret opgave
-Erstatningsansvar
-Mulighed for tilbageholdelse af en del af betalingen som sikkerhed for eventuelle mangels krav.

Landsretten fandt, at den udenlandske kontraktpart reelt bar ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet.

Dommens resultat blev derfor, at der ikke var tale om arbejdsudleje.

Plantning af rosengrundstammer, beskæring af roser og podning af frugttræer

Østre Landsret fandt derimod, at plantning af rosengrundstammer, beskæring af roser og podning af frugttræer udgjorde arbejdsudleje.

På baggrund af skønsmandens forklaring lagde landsretten til grund, at hverken plantning af rosengrundstammer eller nakning af roser, som er en forholdsvis simpel beskæringsmetode, kan betegnes som en adskilt delproces, idet plantning og beskæring ikke kan anses som specialistarbejde, men er en del af den almindelige planteproduktion. På denne baggrund, fandt landsretten det ikke godtgjort, at disse arbejdsopgaver var tilstrækkeligt udskilt til selvstændig virksomhed, hvorfor der ligeledes var tale om arbejdsudleje.

Med hensyn til podning af frugttræer fandt Østre Landsret det ikke godtgjort, at podning af frugttræer kan betegnes som en adskilt delproces, hvorfor der var tale om arbejdsudleje.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...