I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtage årsopgørelsen for 2021 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2022 og rentesatser beskrives kort her.

Årsopgørelsen 2021

I oktober måned modtager selskaber deres årsopgørelsen for 2021 fra SKAT. Årsopgørelsen sendes udelukkende til selskabets digitale postkasse (e-boks), så det er vigtigt at få kontrolleret ”postkassen” løbende. For selskaber som indgår i en sambeskatning sendes årsopgørelsen alene til administrationsselskabets (”holdingselskabet”) digitale postkasse. Såfremt årsopgørelsen udviser en restskat skal denne betales senest den 20. november 2022. Det er som udgangspunkt ikke muligt at indbetale tidligere end maksimalt tre dage før. Det kan derfor ikke anbefales, at der betales tidligere end den 17. november, idet SKAT eventuelt vil returnere pengene og ikke betragte beløbet som rettidigt indbetalt.

 Frivillig acontoskat for 2022

Samtidig med betaling af eventuel restskat den 20. november 2022 bør det ligeledes overvejes, om der skal betales frivillig acontoskat for 2022. Ud over de ordinære acontoskatterater for 2022 med seneste indbetaling henholdsvis 20. marts og 20. november 2022, kan der også foretages frivillig indbetaling af acontoskat. Hvis det vurderes at skatten af selskabets forventede indkomst for indkomståret 2022 overstiger den skat, som er opkrævet på de to ordinære acontoskatterater, kan det i mange tilfælde give god mening af indbetale yderligere ”frivillig acontoskat”. Indbetalingen skal således ske senest 22. november. Ved at foretage frivillig indbetaling af restskat kan selskabet undgå, at der fremkommer en restskat på selskabets årsopgørelse med et ikke fradragsberettiget rentetillæg på forventeligt ca. 4,3 %. Endelig fastsættelse af rentesatsen sker i december.

 Den frivillige acontoskat kan indbetales på samme tidspunkter som de ordinære aconto­skatte­rater, med angivelse til SKAT, at der er tale om en frivillig acontoskat indbetaling.

 Derudover er det muligt at foretage en 3. frivillig indbetaling af acontoskat senest den 1. februar 2023 med et rentetillæg på forventeligt omkring 0,8 % (endelig fastsættelse af rentesatsen sker i december). Det er vigtigt – og en betingelse for godkendelse af betaling af frivillig acontoskat – at beløbet indberettes til SKAT. Indberetningen sker på SKAT.dk (under menupunktet ”Skat”).

 Rentesatserne for indkomståret 2022 kendes først medio december, men for indkomståret 2021 så rentesatser således ud:

  • Tillæg til restskat udgør 4,3 %
  • Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat udgør 0,2 %
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2021 udgør 0,1 %
  • Dekort ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. november 2021 udgør 0,1 %
  • Tillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. november 2021 – 1. februar 2022 udgør 0,8%.

Spørgsmålet om det er fordelagtigt at lave frivillige indbetalinger, beror på en konkret vurdering efter forholdet mellem selskabets lånerente og ovenstående rente, der skal betales til SKAT i form af ikke fradragsberettigede restskattetillæg. For selskaber med store likvide indeståender, hvor der betales ”strafrente” til banken for at have indestående, vil det være en fordel at indbetale frivillig acontoskat. Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab har indbetalt tilstrækkelig selskabsskat for 2022, anbefaler vi at du kontakter os. Vejledning i indberetning ses nedenfor:

Vejledning til indberetning af frivillig acontoskat

Log på www.skat.dk og vælg TastSelv i Erhverv

  1. vælg ”Skat for selskaber m.fl.” i hovedmenu
  2. vælg ”Selskabsskat” i den nye menu som fremkommer (til højre)
  3. vælg ”Acontoskat” Nu vises en liste med acontoskatterater.

Tryk på Indberet/Ændr ud for den linje, hvor indkomstår er 2022 og vælg den linje, hvor betalingsfrist er 20. november 2022 Når du har foretaget indberetningen, skal du huske at indbetale beløbet. Betalingsidentifikationen, der skal anvendes ved betaling, står på øverste linje i oversigtsbilledet.  

KONTAKT OS ENDELIG SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR VORES HJÆLP

RevisorPosten 4-2022

RevisorPosten 4-2022 Læs mere om: Øgede forbrugsomkostninger – 5 gode råd fra redaktionen Fremtidsfuldmagt: Hvordan og hvorfor? Er du up2date med konsekvenserne af Brexit – moms og told Fradragsret og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter Sådan...

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at...

Bogføringsbeskrivelser

Et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022 Reglen om standardsystemer - bogføringsbeskrivelseI forlængelse af at bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, så har et af kravene i den nye opdaterede lov medført et krav om beskrivelse af virksomhedens standardsystem...

SLUTAFREGNING AF HJÆLPEPAKKER – DEADLINE UDSKUDT

Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregning til COVID-19 kompensationsordningerne. Fristen er nu 30. november 2022Vi kan ikke som revisorer se, om I eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores...