I dag åbnes der op for at ansøge om en udvidet betalingsordning for de moms- og A-skattelån, som skal tilbagebetales den 1. april. Ansøgningen om betalingsordning skal ske i perioden fra 15. marts til 15. april 2022.

Moms- og A-skattelån

Den 1. april 2022 skal rigtig mange virksomheder tilbagebetale de moms- og A-skattelån de har modtaget under pandemien. Der skal således ske tilbagebetaling af rentefrie momslån 1, 2 og 3. Det er også 1. april at A-skattelån 2 skal tilbagebetales. Alle de modtagne lån fremgår af virksomhedens skattekonto, hvor også betalingsfristen er anført. Det fremgår ligeledes (hvis man trykker på linjen med lånet), hvilken type lån der er tale om (f.eks. om det er momslån 1, 2 eller 3).

Rettidig betaling

De virksomheder som ønsker at betale rettidigt skal indbetale de skyldige beløb på virksomhedens skattekonto. Indbetalingen kan tidligst ske 5 hverdage før (med mindre at udbetalingsgrænsen er forhøjet).

Betalingsordning

De virksomheder som ikke har mulighed for at tilbagebetale deres lån til 1. april, kan søge om en betalingsordning. Ønskes en betalingsordning skal der ansøges om denne i perioden 15. marts til 15. april.

Betingelser for at opnå en betalingsordning

Der er en række betingelser til den nye ordning, som vil udelukke virksomheder fra muligheden for at opnå en betalingsordning.

  1. Hvis virksomheden har haft et coronalån, som er opsagt.
  2. Hvis virksomheden har gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Sådan gæld skal være indfriet før der kan søges om en betalingsordning
  3. Hvis virksomheden tidligere har haft betalingsordninger og en sådan har været misligholdt inden for den sidste måned.
  4. Hvis virksomheden allerede har en igangværende betalingsordning. Det er nemlig kun muligt at have en betalingsordning ad gangen.
  5. Hvis virksomheden har misset en indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode og derfor har fået fastsat dette skønsmæssigt, skal den manglende indberetning bringes på plads, før der kan oprettes en betalingsaftale

Vi har erfaret, at det vil være muligt at oprette en betalingsaftale, der også omfatter krav, der først forfalder på et senere tidspunkt. En betalingsaftale for et momslån, der forfalder den 1. april 2022, kan derfor også omfatte et momslån med forfald den 1. november 2022.

Derudover gælder en række øvrige betingelser, herunder at virksomheden ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Herudover gælder en række særlige forhold om at der ikke må have været skifte i 50% eller mere af ejerkredsen i særlige perioder samt visse andre betingelser. Der henvises til SKAT´s hjemmeside for en udtømmende liste over de 8 særlige betingelser, som skal være opfyldt.

Vilkår for betalingsordningen

Man skal være særdeles opmærksom på en række vilkår for betalingsordningen hos SKAT. Såfremt ordningen ikke overholdes, forfalder hele gælden nemlig straks til betaling. Det er derfor HELT afgørende, at alle afdrag betales rettidigt. Tilsvarende vil en manglende betaling af andre beløb til skattekontoen medfører, at gælden skal indbetales straks. Hvis virksomheden i løbet af ordningens løbetid får penge til gode hos det offentlige, vil disse blive modregnet i gælden omfattet af betalingsordningen. Dette gælder også selvom betalingsordningen ikke er misligholdt.

Den gæld som bliver omfattet af betalingsordningen, vil blive tilskrevet renter med 0,7% om måneden. Man skal være opmærksom på, at denne rente ikke er fradragsberettiget. Det betyder renten reelt svarer til en bankrente på ca. 11%. Vær i øvrigt opmærksom på, at renterne skal betales sammen med betalingsordningens sidste rate.

Den samlede tilbagebetalingstid kan ikke udstrækkes over 24 måneder.

Ansøgning af betalingsordning

Der ansøges om en betalingsordning på SKAT.dk. Der logges på TastSelv Erhverv. Herefter vælges ”Skattekontoen” – ”Betalingsordning” – ”Opret ny betalingsordning”. Herefter vælges de poster/fordringer som der ønskes en betalingsordning med. Herefter skal der gives oplysninger om, hvor tit man ønsker at betale, beregningsmetode samt dato for første rate.

Tilbagebetaling af en betalingsordning før fristen

Hvis virksomheden ønsker at betale lånet tilbage før fristen (tidligere end 5 dage før fristen), kan man sende SKAT en besked via TastSelv Erhverv. I beskeden skal virksomheden oplyse, hvilket lån det drejer sig om, og hvilken dato virksomheden ønsker at betale lånet tilbage – dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt. Herefter ændrer SKAT betalingsfristen for lånet, og lånet kan tilbagebetales. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Rykkerprocedure

Virksomheder, der ikke indgår eller kan indgå en betalingsordning, skal tilbagebetale deres moms- og/eller A-skattelån lån på forfaldsdagen – den 1. april 2022. SKAT har meddelt, at de vil udsende rykkerskrivelser den 21. april 2022 med en betalingsfrist til den 3. maj 2022. Betales gælden stadig ikke, vil kravet blive overført til Gældsstyrelsen.

Regnskabsmæssig behandling

Såfremt virksomhedernes regnskab for 2021 endnu ikke er udarbejdet, er det vigtigt for os at vide, om der søges om en afdragsordning, samt hvor lang tid ordningen i givet fald strækker dig over. Dels kræver Årsregnskabsloven at den del af ordningen som forfalder senere end 12 måneder efter regnskabsåret skal vises som langfristet gæld. Og dels giver det en betydning for nøgletal og vurdering af selskabets fremtidige likviditet at den del af gælden som først forfalder efter 12 måneder, vises som langfristet gæld.

Et godt råd

Opnår din virksomhed en betalingsordning, anbefaler vi på det kraftigste at skattekontoen løbende kontrolleres. Hold derfor hele tiden øje med skattekontoen og de kommende betalinger der skal foretages.

Øvrige lån

Mange virksomheder har også modtaget yderligere lån. Disse skal tilbagebetales efter nedenstående oversigt:

Lån                         Virksomhedstype     Indberetningsperiode                             Betalingsfrist

Momslån 4                                               1. kvartal 2021 (frist 1. juni 2021)            1. november 2022

A-skattelån 3          SMV                           September 2020 og februar 2021            1. juni 2022

A-skattelån 3          Store virk.                  September 2020 og marts 2021              1. juni 2022

A-skattelån 1                                             August 2020 og december 2020              1. november 2022

A-skattelån 4          SMV                           Marts 2021                                               1. februar 2023

A-skattelån 4          Store virk.                  April 2021                                                 1. februar 2023

A-skattelån 5                                             Oktober 2020                                           1. maj 2023

Afslutning

Har du brug for hjælp må I endelig kontakte os.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....