Folketinget har vedtaget en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter.

Straksafskrivning af småaktiver

Virksomheder kan vælge at fratrække hele anskaffelsessummen i anskaffelsesåret (straksafskrivning) i stedet for at afskrive efter saldometoden. Adgangen til straksafskrivning gælder for følgende aktiver:

  • Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år
  • Driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder
  • Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer
  • Edb-software.

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020- niveau). Forhøjelsen af beløbsgrænsen har virkning for småaktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022, udgør 116 % af anskaffelsessummen.

Denne forhøjelse af afskrivningsgrundlaget gælder ikke:

  • Småaktiver, der vælges straksafskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler.

Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 % dog andre køretøjer end personbiler, når:

  • køretøjet indregistreres
  • der er tale om en traktor eller blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter.

For de indregistreringspligtige køretøjer er det et krav, at køretøjet inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

Forsknings- og udviklingsudgifter

De for indkomstårene 2020 og 2021 gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fratrækkes med 130 %, er udvidet til også at gælde for indkomståret 2022.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....